ŘÁD UČEBNY

 

ŘÁD POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A UČEBNY INFORMATIKY

Obecná pravidla

☺ Do počítačové učebny je zákaz vstupu ve venkovní obuvi.

☺ Věci, které je zakázáno nosit do učebny informatiky:

    - předměty, které by mohly být zdrojem prachu a mechanických nečistot

    - jakékoliv potraviny a pochutiny (např. bonbony, žvýkačky, lupínky, sušenky, nápoje)

    - nadbytečné oděvy (např. bundy a teplé svetry v zimním období).

☺ Závady je potřeba ohlásit ihned po jejich zjištění.

☺ Své pracovní místo udržují žáci v pořádku a čistotě.

☺ Vytvářené soubory si každý ukládá pouze do svého datového adresáře, do cizích adresářů žák nevstupuje.

☺ Při pohybu mezi lavicemi je nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození počítačů (pohyb je omezen na

co nejmenší míru, žáci neopouští svévolně svoje místo).

☺ Chování žáků včetně hlasového projevu musí být takové, aby zachovávalo klidné pracovní prostředí.

☺ V učebně žáci sedí podle předem určeného zasedacího pořádku.

 

Pravidla používání software a hardware

☺ Obrazovky se žák nedotýká, ani se ji nesnaží čistit, není dovoleno seřizovat jas a kontrast.

☺ Dotýkání se obrazovky, seřizování nastavení monitoru je možné domluvit s vyučujícím.

☺ Se sluchátky pracují žáci pouze se svolením vyučujícího.

☺ Žákům je zakázáno pracovat na serveru a učitelském počítači, manipulovat s tiskárnou a dalším zařízením.

☺ Žákům není dovoleno instalovat jakýkoli software, zejména hry, ovladače, nastavení obrazovky atd.

☺ Tapeta na ploše je nastavena a nemění se.

☺ Po ukončení práce se žáci odhlásí, zasunou klávesnici a židli.

☺ Žák smí provádět reset počítače pouze se svolením učitele a to v nezbytně nutných případech.

 

Používání počítačové sítě 

Výpočetní technika je majetkem školy a může být používána jen pro aktivity schválené školou. Na počítačích pracují žáci dle pokynů vyučujícího.

☻ Je zakázáno používat počítačové sítě k šíření politické, náboženské nebo nacionální propagandy, sexuálního nebo jinak závadného obsahu.

☻ Je nepřípustné prohlížet soubory s erotickou, sexuální a pornografickou tématikou.

☻ Je nepřípustné prohlížet soubory s tématikou násilí, brutality, rasové nesnášenlivosti, xenofobie, s tématikou podporující užívání drog apod.

V síti je povoleno pracovat pouze pod přiděleným jménem a heslem. Povinností žáka je udržovat jej v tajnosti. Za

případné zneužití účtu, nese student plnou odpovědnost.      

 

Je zakázáno:

► Odesílat poštu, která svým obsahem obtěžuje či uráží ostatní uživatele.

► Zneužívat počítačové sítě k šíření informací, které jsou v rozporu se zákonem nebo které by mohly poškodit

dobré jméno školy.

► Používání vulgarismů.

► Přistupovat k datům, které ovlivňují mravní vývoj člověka.

► Pokoušet se o získání neoprávněného přístupu k programům a datům jiných uživatelů.

► Vědomě přetěžovat sítě, měnit konfiguraci sítě.

► Uchovávat vlastní data na jiném místě než na osobním disku (síťový disk =Z:).

► Používat jakýkoliv software, k jehož používání nemá uživatel oprávnění (za používání se považuje i pasivní

umístění tohoto software na osobních discích, či serveru).

► Spouštět jakékoliv programy z disket, CD, USB flash či jiných výměnných médií.

► Kopírovat na přenosná média data ze sítě, z lokálních disků, Internetu apod. bez souhlasu pedagoga či

správce sítě. Nevztahuje se na vlastní produkty.

► Používat programy, které svým používáním nadměrně zatěžují klávesnici (např. hry apod.).

 

Je zcela nepřípustné,

aby v rámci práce s Internetem byly stahovány a otvírány neznámé soubory hrozící zavirováním počítače nebo sítě.

Je zakázáno ukládat soubory typu EXE, COM, MOV, MPG, MP3

aby žáci během výuky navštěvovali webové stránky různých sociálních sítí (např. Facebook, Twitter, ….)

instalovat jakékoli aplikace!

 

Provoz sítí je monitorován. Uživatel souhlasí s tím, že jeho provoz a data mohou být monitorována.

 

Nedodržování tohoto řádu je trestáno:

 

☻ Kázeňsky dle školního řádu.

☻ Zákazem vstupu do počítačové učebny (kromě výuky).

☻ Žák (zákonný zástupce žáka) uhradí veškeré náklady na odstranění následků svého jednání (oprava, odvirování…).

 

Hlášení závad a poruch

 

Každý žák ihned po příchodu zkontroluje kompletnost a funkčnost počítačové sestavy. Zjištěné závady neprodleně

ohlásí vyučujícímu.

Veškeré závady a poruchy hlásí žáci vyučujícímu, který rozhodne o způsobu jejich odatranění. Neodstranitelné

závady zapíše do sešitu závad a nahlásí správci učebny.

Žáci sami neodstraňují závady, nemanipulují s přívody el. energie a sítě, neodpojují ani nepřípojují k počítači žádné

periférie.